Ga door naar content

Privacyverklaring

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Wij werken voor dit landelijke programma samen met verschillende partnerorganisaties.

In deze privacyverklaring vertellen we hoe we omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen en/of gepubliceerd via de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl. (hierna: 'Website').

Inleiding

Wij waarderen het vertrouwen dat u in het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl stelt. Via de Website kan elke deelnemer vragenlijsten invullen. Op die manier kan Patiëntenfederatie Nederland gegevens verzamelen en (geanonimiseerd) gebruiken voor onderzoek. Persoonlijke gegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van Mijnkwaliteitvanleven.nl is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (meldingsnummer m1579234).

Verzameling en gebruik van gegevens uit vragenlijsten

Als u zich via de Website aanmeldt voor het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl vragen wij u om ons - op vrijwillige basis - de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Uw echte naam of een fictieve naam (pseudoniem);.
 • Uw e-mailadres.
 • Geslacht.
 • Geboortejaar.
 • Geboorteland.
 • Eerste vier cijfers van uw postcode.
 • Woonsituatie en vorm van werk.
 • Opleiding.
 • Vorm van inkomen/uitkering.
 • Gegevens over uw gezondheidssituatie.

Deze gegevens worden door ons gebruikt om de deelnemers inzicht te geven in de (beoordeling van de) kwaliteit van hun eigen leven. Een ander doel is het verzamelen en analyseren van data teneinde onderzoek te doen naar de kwaliteit van het leven van de deelnemers en het opstellen van beleidsrapportages naar aanleiding van de verkregen onderzoekgegevens.

Uw naam of pseudoniem en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen voor een (volgende) vragenlijst en om u uw persoonlijke rapportage toe te zenden. Deze rapportage ontvangt u binnen 48 uur na het invullen van de vragenlijst. Uw naam/pseudoniem en e-mailadres worden losgekoppeld van uw gegevens voordat deze voor onderzoek gebruikt worden. Daarmee wordt uw anonimiteit gewaarborgd.

Reageren op een blog

Indien u wilt reageren op een blog op de Website, dient u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam of pseudoniem (wordt gepubliceerd op Mijnkwaliteitvanleven.nl).
 • E-mailadres (wordt niet gepubliceerd op Mijnkwaliteitvanleven.nl).
 • Reactie (wordt gepubliceerd op Mijnkwaliteitvanleven.nl).
 • Verantwoordelijke en beveiliging.

Patiëntenfederatie Nederland is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling. Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Patiëntenfederatie Nederland te allen tijde een passend beveiligingsniveau dat voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking van of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Patiëntenfederatie Nederland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden

Patiëntenfederatie Nederland zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • U hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • Deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

De door u ingevulde gegevens die door Patiëntenfederatie Nederland worden verstrekt aan derden voor onderzoek, bevatten geen gegevens die herleid kunnen worden tot uw persoon.

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt een verzoek doen om kennis te nemen van de persoonlijke informatie die Patiëntenfederatie Nederland over u heeft. Indien de informatie onjuist en/of onvolledig is, kunt u Patiëntenfederatie Nederland verzoeken deze aan te passen.

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt en de pasfoto afgeschermd), op de volgende manieren richten aan Patiëntenfederatie Nederland:

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Op een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal Patiëntenfederatie Nederland binnen vier weken reageren.

Privacyverklaring van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Mijnkwaliteitvanleven.nl zijn verbonden. Patiëntenfederatie Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Patiëntenfederatie Nederland adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende websites.

Wijzigingen

Onderhavige privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op Mijnkwaliteitvanleven.nl. Patiëntenfederatie Nederland adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Vragen

Patiëntenfederatie Nederland helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring. U kunt uw vraag/opmerking sturen naar:
Mijnkwaliteitvanleven
Per adres:
Patiëntenfederatie Nederland
Postbus 1539
3500 BM Utrecht

of naar:

redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juli 2016.

 • Doe mee en meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl
 • Aanmelden
 • Door veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. U kunt dit bij ons melden.
 • Incident melden

Initiatief van

Partners