Privacyverklaring Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Wij werken voor dit landelijke programma samen met verschillende partnerorganisaties.

In deze privacyverklaring vertellen we hoe we omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen en/of gepubliceerd via de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl en/of via de invulhulp of observatiehulp van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Inleiding

Via een online aanmeldformulier krijgen deelnemers toegang tot de vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Op die manier kan Patiëntenfederatie Nederland gegevens verzamelen en deze geanonimiseerd gebruiken voor onderzoek. Persoonlijke gegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van Mijnkwaliteitvanleven.nl is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

De vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl zijn bedoeld om inzicht te geven in de (beoordeling van de) ervaren kwaliteit van leven. Een ander doel is het verzamelen en analyseren van data teneinde onderzoek te doen naar de kwaliteit van het leven van de deelnemers en het opstellen van beleidsrapportages naar aanleiding van de verkregen onderzoekgegevens. 

Verzameling en gebruik van gegevens uit online aanmeldformulier

Bij de aanmelding via het online aanmeldformulier voor het programma Mijnkwaliteitvanleven.nl vragen wij naar de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (echte naam of een verzonnen naam)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Geboorteland
 • De eerste vier cijfers van het postcodegebied
 • Woonsituatie
 • Opleiding
 • Vorm van inkomen/uitkering
 • Type chronische aandoening of beperking

De (verzonnen) naam van een deelnemer wordt uitsluitend gebruikt in de aanhef van e-mailberichten die Mijnkwaliteitvanleven.nl verstuurt en bovenaan de vragenlijst(en) getoond tijdens het invullen. Het e-mailadres van een deelnemer wordt gebruikt voor het versturen van de vragenlijst(en) en het Persoonlijke overzicht. Dit Persoonlijk overzicht ontvangt u na het invullen van de vragenlijst. Uw (verzonnen) naam en e-mailadres worden losgekoppeld van uw gegevens voordat deze voor onderzoek gebruikt worden. Daarmee wordt uw anonimiteit gewaarborgd.

Deelnemers die niet over een eigen e-mailadres beschikken kunnen de uitnodiging voor de vragenlijst via het e-mailadres van iemand uit eigen omgeving ontvangen. Dit geldt ook voor het Persoonlijk overzicht, mits hiervoor toestemming door de deelnemer is verleend. 

Bij aanmelding via de observatiehulp vragen wij aanvullend om de naam en het e-mailadres van degene die gebruik wil maken van de mantelzorgvragenlijst. Dit gebeurt uitsluitend na toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer.

De overige persoonsgegevens in het online aanmeldformulier betreffen gereduceerde persoonsgegevens, zodat deze niet zijn te herleiden naar een persoon. Zoals onder meer het geboortejaar (zonder geboortedag en geboortemaand), de eerste vier cijfers van het postcodegebied (zonder de laatste 2 tekens/letters), type chronische aandoening of beperking (zonder benoeming van de specifieke aandoening) en opleidingsniveau (per groep).

Bewaartermijnen

Bij uitschrijving als deelnemer worden naam en e-mailadres direct verwijderd. Deelnemers zonder eigen e-mailadres die zijn aangemeld op basis van eenmalige acties door middel van de inzet van vrijwilligers of studenten (georganiseerd vanuit het landelijke programma), worden na 1 jaar uitgeschreven. Daarmee wordt ook de (verzonnen) naam van deze deelnemers automatisch verwijderd.

Overige persoonsgegevens in het online aanmeldformulier betreffen gereduceerde persoonsgegevens en zijn niet herleidbaar naar personen. Deze geanonimiseerde onderzoeksgegevens blijven na aanleveren 10 jaar bewaard voor onderzoeksdoeleinden.

Reageren op een blog

Indien u wilt reageren op een blog op de website, dient u de volgende gegevens te verstrekken:

 • (Verzonnen) naam (wordt gepubliceerd op Mijnkwaliteitvanleven.nl).
 • E-mailadres (wordt niet gepubliceerd op Mijnkwaliteitvanleven.nl).
 • Reactie (wordt gepubliceerd op Mijnkwaliteitvanleven.nl).

Patiëntenfederatie Nederland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden

Patiëntenfederatie Nederland zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 • u of de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven,
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

De door u ingevulde gegevens die door Patiëntenfederatie Nederland worden verstrekt aan derden voor onderzoek, bevatten geen gegevens die herleid kunnen worden tot uw persoon.

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt een verzoek doen om kennis te nemen van de persoonlijke informatie die Patiëntenfederatie Nederland over u heeft. Indien de informatie onjuist en/of onvolledig is, kunt u Patiëntenfederatie Nederland verzoeken deze aan te passen.

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt en de pasfoto afgeschermd), op de volgende manieren richten aan Patiëntenfederatie Nederland:

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Op een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal Patiëntenfederatie Nederland binnen vier weken reageren.

Privacyverklaring van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Mijnkwaliteitvanleven.nl zijn verbonden. Patiëntenfederatie Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Patiëntenfederatie Nederland adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende websites. 

Wijzigingen

Onderhavige privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op Mijnkwaliteitvanleven.nl. Patiëntenfederatie Nederland adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Vragen

Patiëntenfederatie Nederland helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring. U kunt uw vraag/opmerking sturen naar:

Patiëntenfederatie Nederland
Postbus 1539
3500 BM Utrecht

of naar: privacy@patientenfederatie.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2018.

 • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
 • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten