Partners

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in).

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Gezamenlijk zetten we ons in voor drie miljoen chronisch zieken en gehandicapten en 2,7 miljoen ouderen in Nederland. De patiëntenfederatie zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg. Voor iedereen die nu of in de toekomst zorg nodig heeft, oefent Patiëntenfederatie Nederland invloed uit op het beleid binnen de gezondheidszorg. Daarmee krijgen patiënten een stem, in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.
www.patientenfederatie.nl

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger. MantelzorgNL vindt het belangrijk dat mensen op hun eigen manier voor een ander kunnen zorgen én maatschappelijk actief kunnen blijven. Samen met 350 aangesloten organisaties biedt MantelzorgNL informatie, advies en steun aan mantelzorgers en zetten zij zorgvrijwilligers in bij hulpvragers.
www.mantelzorg.nl

Per Saldo

Per Saldo is dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Per Saldo informeert, adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een pgb. Omdat de regels rondom het pgb behoorlijk veelomvattend zijn, hebben veel budgethouders behoefte aan ondersteuning. Zo geeft Per Saldo budgethouders houvast.
www.pgb.nl

Zorgbelang Nederland

De twaalf Zorgbelangenorganisaties komen op voor de belangen van burgers die te maken hebben met zorg en welzijn. In elke provincie is een Zorgbelang actief die zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgvragers. Binnen de Zorgbelangorganisaties komen talloze lokale en regionale organisaties samen van mensen met een ziekte of beperking, mantelzorgers, jongeren en ouderen. Zorgbelang baseert zich op ervaringsdeskundigheid en betrekt daarom ervaringsdeskundigen of cliëntenorganisaties bij het uitvoeren van activiteiten vanuit de filosofie: duurzame oplossingen bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat. De Zorgbelangorganisaties zijn met elkaar verbonden via Zorgbelang Nederland.
www.zorgbelang-nederland.nl

KBO-PCOB

KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Daar maken we ons sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau. Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s: Zorg, wonen en welzijn; Veiligheid, Digitalisering, Koopkracht, Zingeving. KBO-PCOB is een vereniging voor en door leden met meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren.
www.kbo-pcob.nl  

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast wil NOOM diensten aanbieden en activiteiten faciliteren waaraan behoefte bestaat en waarin de deelnemende organisaties zich breed kunnen herkennen. De missie van NOOM is: Het bundelen en behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle oudere migranten én het bevorderen van het welzijn van oudere migranten.
www.netwerknoom.nl

Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Met 250 aangesloten organisaties is Ieder(in) het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. De koepelorganisatie behartigt de belangen van meer dan 2 miljoen mensen. Zij maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Mensen moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.
www.iederin.nl 

  • Vul hier de vragenlijst in en help jezelf en de zorg vooruit.
  • Word deelnemer

Initiatief van

Partners Partner carrousel pauzeren Partner carrousel hervatten