Bij het kijken naar een passende teamsamenstelling is het belangrijk om eerst de bewoners goed in beeld te hebben: wat is voor hen belangrijk, wat hebben zij nodig? De vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl maakt kwaliteit van leven bespreekbaar en meetbaar. Het is een praktische werkvorm om op een gestructureerde manier de persoonlijke situatie van mensen in beeld te krijgen. Bewoners die in staat zijn hun eigen oordeel te geven, brengen aan de hand van vragen hun eigen situatie in beeld. Dit doen zij zelfstandig of met hulp van iemand uit de omgeving. Voor mensen die niet (meer) in staat zijn hun eigen situatie te verwoorden, is de observatiemethode beschikbaar.

Voorbereiding

Het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl is een goede voorbereiding op een gesprek over passende zorg en ondersteuning. Na afloop ontvangt de deelnemer een persoonlijk overzicht met de uitkomsten.

  • De vragenlijst sluit, zowel qua inhoud als qua gebruik, aan bij de uitgangspunten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
  • De vragenlijst kan binnen de bestaande werkprocessen van de V&V-sector toegepast worden.
  • De zorgorganisatie ontvangt periodiek een gebundelde rapportage van anonieme uitkomsten.
  • De uitkomsten maken zichtbaar wat de zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten.

Mijnkwaliteitvanleven.nl heeft een reflectietool ontwikkeld voor teams in de ouderenzorg. Deze bestaat uit twee posters, een doosje met twee kaartensets en twee handleidingen. De reflectiekaarten Passende teamsamenstelling sluiten aan bij het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Gebruik van de reflectiekaarten

De reflectiekaarten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:

  1. Manager/coördinator/medewerker (individueel): Om je eigen gedachtegang te verbreden, op andere ideeën te komen, eens rustig na te denken over de bewonersvraag en teamsamenstelling.
  2. Manager/coördinator/teamcoach in samenspraak met het team: Om met elkaar in gesprek te raken, ideeën uit te wisselen, te horen hoe de ander erover denkt.
  3. Binnen het team: Om met elkaar op een andere manier naar de (veranderende) bewonersvraag te kijken, om de samenwerking binnen het team bespreekbaar te maken, complexe of veelvoorkomende praktijksituaties stapsgewijs onder de loep te nemen. 

Ervaringen in de praktijk

In 2018 heeft een groot aantal zorgaanbieders meegedaan aan een pilot vanuit de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN). In deze pilot is veelvuldig gebruikt gemaakt van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl. De meeste zorgaanbieders (80%) die deelnamen aan de pilot hebben de vragenlijst toegepast. Op basis van de uitkomsten in de gebundelde rapportage, hebben teambijeenkomsten plaatsgevonden over praktijkervaringen. Daaruit blijkt dat de reflectiekaarten kunnen toegepast worden in bestaande werk- en overlegvormen. De kaarten zijn een praktisch hulpmiddel voor professionals. Zij kunnen binnen het eigen team verder in gesprek gaan over persoonsgerichte zorg en een passende teamsamenstelling.

Reacties op het werken met de reflectietool

Medewerker: “We hebben met deze kaartset de situatie van een cliënt besproken. Er kwam iets anders uit dan verwacht. Met die kaarten ga je dieper met elkaar in gesprek. Ik wil dit vaker doen, bijvoorbeeld in het laatste half uur van ons werkoverleg.”

Manager: “De medewerkers werden enthousiast toen ze aan de slag gingen met de reflectiekaarten. Ze dragen bij om situaties uit de praktijk boven tafel te krijgen. Het leidt tot bewustwording. Medewerkers beseften dat het goed is om met elkaar in dialoog te gaan en te horen hoe een collega kijkt naar een cliënt.”

Informatie/aanvraag

Teams die willen werken met de reflectietool, kunnen contact opnemen met Mijnkwaliteitvanleven.nl via redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl 

Meer tools staan op https://plussen.team/